Regulamin

Sprzedaż B&M Professional Bronzer  za pośrednictwem strony internetowej https://bmprofessionalbronzer.com/sklep/ realizuje B&M Bielenda & Mędrzak s.c.., ul.Skoczowska 100/1.1 , 43-450 Ustroń, NIP: 5482689237 REGON: 368938178 działalność wpisana do rejestru przedsiębiorców – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze wszystkich usług Sklepu Internetowego.

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail: contact@bmprofessionalbronzer.com

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Produkt  pt. „B&M Professional Bronzer”, którego właścicielem  jest Sprzedawca,
 2. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 3. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 kodeksu cywilnego),
 4. Operator Płatności – PAY PAL
 5. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://bmprofessionalbronzer.com/sklep/,
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego
 7. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://bmprofessionalbronzer.com/,
 8. Sprzedawca – B&M Bielenda & Mędrzak s.c.., ul.Skoczowska 100/1.1 , 43-450 Ustroń, NIP: 5482689237 REGON: 368938178

§ 2
Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż B&M Professional Bronzer, dostępnych 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 3. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Stronie.
 5. Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami brutto oraz uwzględniają przesyłkę na terenie Polski.

§ 3
Zakup

 1. W celu zakupu, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
 2. Wybrać wariant  spośród dostępnych na Stronie
 3. Kliknąć w przycisk „KUPUJĘ”,
 4. Wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności – wybór sposobu płatności ogranicza się do wyboru Operatora Płatności, ponieważ jedyną formą płatności za B&M Professional Bronzer jest płatność elektroniczna za pośrednictwem wybranego Operatora Płatności, ceny B&M Professional Bronzer zawierają koszt dostawy na terenie Polski, w przypadku gdy koszty dostawy ponosi Klient.
 5. zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
 6. kliknąć w przycisk „KUPUJĘ”.
 7. Po kliknięciu w przycisk „KUPUJĘ”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania kompletnej zapłaty ceny za B&M Professional Bronzer wraz z wysyłką.
 8. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą następuje zawarcie umowy między Kupującym, a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

§ 4
Wysyłka Produktu

 1. Zakupiony Produktu zostanie wysłany Kupującemu za pośrednictwem Kuriera, InPost, Poczty Polskiej.
 2. Zakupiony Produktu zostanie wysłany Kupującemu na terenie Polski w ciągu 7 dni roboczych, od momentu otrzymania płatności na konto. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za czas realizacji wysyłki wynikającej z usługi Kuriera, InPost, Poczty Polskiej.
 3. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Produktu, należy sprawdzić przesyłkę. Przy jakimkolwiek  uszkodzeniu mechanicznym, niekompletności przesyłki, niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem zamówienia, kupujący jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku należy sporządzić protokół zdarzenia w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne powiadomić Usługodawcę o zaistniałej sytuacji

§ 5|
Odstąpienie Kupującego od umowy

 1. Kupujący, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą  lub pocztą elektroniczną.
 3. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://bmprofessionalbronzer.com/ jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego kupującemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca kupującemu wszystkie otrzymane od kupującego płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§ 6
Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli B&M Professional Bronzer ma wadę fizyczną.
 3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę B&M Professional Bronzer, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://bmprofessionalbronzer.com/  jednak nie jest to obowiązkowe. Jeżeli kupujący nie będzie korzystał z formularza reklamacyjnego, wówczas powinien dostarczyć do sprzedawcy następujące dane: dane klienta- (imię i nazwisko, adres, email lub tel kontaktowy, nr rachunku bankowego, przedmiot reklamacji-data nabycia produktu, nazwa produktu, nr faktury, ogólna wartość produktu, zgłoszenie reklamacji- opisać wady, okoliczności powstania, kiedy wady zostały stwierdzone oraz opisać działania naprawcze czyli np. wymiana produktu na wolny od wad.
 5. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§ 7
Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://bmprofessionalbronzer.com/

§ 8
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 9
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

2.  Zmiana Regulaminu:

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest:
  Zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Przewiń do góry